Visualització de contingut web

Metodologia i utilitats

A fi d'iniciar els treballs tendents a realitzar un Inventari del Patrimoni Valencià de la Guerra Civil, s'ha posat a punt aquesta web que identifica, caracteritza i localitza en el nostre territori un conjunt de béns immobles d'aquella contesa.

Quant al contingut, inicialment es disposa d'una mostra de variada tipologia i distribució territorial, de 54 béns per als quals es compta amb informació suficient i homogènia; situació, georeferenciació, tipologia, estat d'inventari, descripció, documentació gràfica i fonts d'informació. A cadascuna de les tres províncies, la mostra ofereix 18 béns patrimonials.

En relació amb la situació d'aquest patrimoni quant al seu inventariat, s'ha verificat la incorporació o no de cadascun d'aquests 54 béns en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. En cas d'estar inventariats, la major part dels béns de la Guerra Civil es troben en la Secció 2ª, corresponent a Béns de Rellevància Local. En pocs casos, el bé es troba inscrit en la Secció 1ª de Béns d'Interés Cultural, en tractar-se de grans monuments (esglésies, palaus, etc.). La major part del patrimoni valencià de la Guerra Civil no està inventariat. No obstant això, un nombre considerable d'aquests béns no inventariats figuren en l'anomenat "Inventari sectorial d'etnologia" inclòs dins d'altres inventaris elaborats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, disponible en https://ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos.

Cal precisar que el fet de no estar inscrits actualment en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià no obsta perquè constituïsquen Béns de Rellevància Local, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 4 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

A més de la mostra, s'ha identificat i localitzat un conjunt de 563 béns patrimonials per als quals es disposa, a data actual, de les seues dades bàsiques: ubicació i georeferenciació i tipologia.

En conseqüència, el número total de béns del patrimoni de la Guerra Civil dels quals s'ofereix informació cartografiada és de 617, corresponent 315 a Castelló, 174 a València i 128 a Alacant.

  Béns amb informació bàsica Béns de la mostra Total
Castelló 297 18 315
València 156 18 174
Alacant 110 18 128
Total 563 54 617

 

Finalment, s'ha incorporat, sense representar-los de moment al territori ni normalitzar el seu contingut, una sèrie de fitxes corresponents a béns patrimonials realitzades pels tres investigadors (un per cadascuna de les províncies) als quals la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va encarregar la recopilació de totes les dades possibles durant l'any 2017. Figuren, a l'apartat "Altres béns", 453 fitxes de la província d'Alacant, 433 de Castelló i 180 de València.

Una primera utilitat a destacar d'aquesta web és que, mitjançant el recurs als Sistemes d'Informació Geogràfica, es representa el patrimoni valencià de la Guerra Civil en el territori, amb sis opcions per a les representacions cartogràfiques:

 • l'Ortoimatge del Vol americà serie B, de 1956-57, que és la imatge més pròxima a l'època bèl·lica,
 • la Cartografia Cadastral
 • el Model Digital del Terreny (relleu)
 • l'Ortoimatge actual,
 • la Cartografia Oficial actualitzada
 • la toponimia inclosa al Nomenclàtor Toponímic Valencià
 • les Minutes del MTN1

La unitat territorial d'aquesta web és el terme municipal.

S'ha fet un esforç per a classificar l'enorme i variat patrimoni de la Guerra Civil. Després de la seua anàlisi, s'ha dividit en huit categories i 54 tipologies les quals es divideixen, en alguns casos, en fins a 15 subtipologies. Per a facilitar la consulta en el territori, es compta amb simbologia gràfica, i l'usuari pot filtrar la cerca atesa aquesta classificació. Aquesta informació està a l'apartat "Classificació".

Les cartografies elaborades incorporen la posició dels elements patrimonials localitzats amb un tipus de representació vectorial i, per la seua georeferenciació s'ha utilitzat el Sistema Geodèsic de Referència ETRS89, projecció UTM en el fus 30. Codi EPSG: 25830. Els mapes s'han elaborat seguint els criteris toponímics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) emprats per l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) en el seu Visor i cartografia de base. Les cartografies queden representades sobre els serveis WMTS de l'Ortofoto base de l'ICV i l'ortofoto de la Sèrie B del Vol Americà (1956-57).

Pel que respecta al procediment de consulta, la cartografia del Patrimoni Valencià de la Guerra Civil està formada per una col·lecció de 10 mapes que es poden consultar tant en aquesta web com al Visor de l'Institut Cartogràfic Valencià.

MAPA 01. Béns patrimonials per categories

En l'apartat "Cartografía dels béns de la Guerra civil", s'activa la capa "Béns patrimonials per categoria".

Descripció general: Mapa format per la posició georeferenciada dels elements del patrimoni de la Guerra Civil (617punts):

 • Castelló: 315 punts
 • València: 174 punts
 • Alacant: 128 punts

Llegenda: La llegenda del mapa s'agrupa atenent les diferents categories 2 assignades a cadascun dels punts.

Interacció: Quan l'usuari prem sobre un dels punts es desplega una finestra emergent en el qual es retorna informació bàsica sobre la seua posició geogràfica i sobre la seua categoria-tipologia i subtipología.

Mapa de base: Per defecte es representa sobre l'última ortofoto disponible en l'ICV.

MAPA 02 al 09. Mapes per a cadascuna de les categories dels béns del Patrimoni de la Guerra Civil

A l'apartat "Cartografia dels béns de la Guerra civil", s'activa la capa "Categories" que es despelga en altres huit capes, podent-se activar una o vàries categories.

Descripció bàsica: Es tracta d'una col·lecció de mapes agrupats en funció de la categoria a la qual pertany cada punt. Comptem amb huit mapes. El nombre de béns per categoria i mapa és el següent:

 • Centres Culturals i Polítics: 36 punts
 • Defensa Activa: 311 punts
 • Defensa Passiva: 129 punts
 • Espais de Detenció: 20 punts
 • Fàbriques d'Armament i Munició: 21 punts
 • Infraestructures logístiques: 50 punts
 • Obra Civil: 23 punts
 • Sanitat Civil i Militar. Hospitals: 23 punts

Llegenda: La llegenda del mapa s'agrupa atenent les tipologies-subtipologies en les quals s'han agrupat cadascun dels punts.

Forma de representació: Es representarà cada element mitjançant un "punt" de color.

Interacció: Quan l'usuari prem sobre un dels punts es desplega una finestra emergent en el qual es retorna informació bàsica sobre la seua posició geogràfica i sobre la seua categoria-tipologia i subtipologia.

Mapa de base: Per defecte es representa sobre l'última ortofoto disponible en l'ICV.

MAPA 10. Mostra béns del Patrimoni Valencià de la Guerra Civil

A l'apartat "Cartografia dels béns de la Guerra Civil", s'activa la capa "Fitxes completes del patrimoni. Mostra". 

Una altra forma d'accedir a aquesta informació, és punxant a l'apartat "Mostra de béns de la Guerra Civil". 

Descripció bàsica: Mapa format pels punts seleccionats per als quals s'ha confeccionat una fitxa completa i homogènia en el conjunt (54 béns). Comptem amb:

 • Castelló: 18 béns
 • València: 18 béns
 • Alacant: 18 béns

Forma de representació: Es representarà cada element mitjançant un símbol de color.

Interacció: Quan l'usuari prem sobre un dels punts es desplega una finestra emergent en el qual apareixerà el "link" per a la descàrrega d'una fitxa en .pdf corresponent a aquest punt.

Mapa de base: Per defecte es representa sobre l'última ortofoto disponible en l'ICV.

Visualització de contingut web

Metodología y utilidades continuación

Donada la ingent quantitat de béns de la Guerra Civil encara presents en el territori, per a avançar cap a la realització de l'Inventari d'aquest patrimoni cultural, aquesta web requereix la col·laboració de la ciutadania i, en particular, dels Ajuntaments que, en la seua labor de confecció o revisió del Catàleg de Béns i Espais Protegits, poden aportar a aquest pre-inventari noves fitxes corresponents a patrimoni de la Guerra Civil present al seu terme municipal, o la correcció d'alguna de les fitxes mostrals oferides. La invitació a col·laborar, extensiva a investigadors, entitats cíviques i ciutadania en general, es concreta en un apartat que ofereix una fitxa emplenable i l'opció d'enviament per correu electrònic a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta es reserva el dret de publicació de la informació rebuda.

Respecte a les fonts, s'han fet totes les cerques pertinents per a les fitxes mostrals completes; en les imatges en què apareixen els autors, aquests se citen a peu de foto. No obstant això, si els autors detecten alguna inexactitud en la informació, podran dirigir-se a pvguerracivil@gva.es, indicant les rectificacions a realitzar.

Finalment, aquesta web no hauria sigut possible sense la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, l'Institut Cartogràfic Valencià i la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.


 • 1: Les minutes del Mapa Topogràfic Nacionl d'Espanya, 1:50.000, realitzades mitjançant fotomecànica entre 1915 i 1960, són una font d'informació toponímica i descriptiva d'interès per a la investigació.
 • 2: Detallades en l'apartat "Classificació" de la web.

Visualització de contingut web

Col·laboradors

UPVICV